OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ — www.otoeko.com


Üyelik Sözleşmesi

İş bu Üyelik Sözleşmesi’ni “www.otoeko.com” alan adından ulaşılan internet sitesi ve bu web sitesine ve onun içeriğine bağlı olarak sunulan diğer her tür uygulama, mobil uygulama, web sitesi ve sair içerikten (Hepsi birlikte kısaca www.otoeko.com olarak anılacaklardır. “www.otoeko.com” ifadesi gerekli yerlerde aynı zamanda site yönetimi ve site işletmecisi/sahibi anlamlarında da kullanılmaktadır.) hizmet/ürün alan Üye olarak yararlanmaya başlamadan önce  lütfen dikkatlice okuyunuz. www.otoeko.com’daki üyelik hesabı oluşturma aşamasını tamamlayarak ‘Üye’ sıfatıyla aşağıdaki maddeleri hiçbir sınırlama ve istisna olmaksızın kabul etmiş olmaktasınız. Üyelik Sözleşmesi’ndeki koşulları hiçbir sınırlama, istisna ve itiraz olmaksızın kabul etmiyorsanız www.otoeko.com’dan Üye olarak yararlanmamanız ve de ilgili uygulama, site ya da www.otoeko.com’a bağlı her tür içerikten derhal çıkmanız ve/veya bunlara olan erişiminizi sonlandırmanız gerekmektedir.

1. Taraflar

İşbu Sözleşme, www.otoeko.com’un sahibi ve işletmecisi bulunan OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile www.otoeko.com’da Üye olan kişi arasında düzenlenmiş olup aşağıda gösterilen şartlar dâhilinde www.otoeko.com’un kullanımına yönelik hak ve sorumlulukların karşılıklı olara belirlenmesi amacıyla, Üye tarafından dijital ortamda okunup anlaşılması neticesinde elektronik olarak onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

2.1 Kullanıcı(lar); www.otoeko.com’a ve/veya OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin herhangi bir veritabanına herhangi bir yolla çevrimdışı ya da çevrimiçi olarak erişen, ziyaret gerçekleştiren ve/veya bunlar çerçevesinde işlem yapan her türden kişiyi ifade etmektedir.

2.2 Üye(ler); www.otoeko.com üzerinde tanımlanan üyelik sürecini OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ elektronik ortamda verdiği onay neticesinde tamamlayarak OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sunulan elektronik içerik, uygulama ve sair hizmetlerden yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri de üyelik süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden kişiyi/kişiler iş bu Sözleşme’de Üye ya da Hizmet Alan olarak anılırlar. Standart üyeliğin yanı sıra gelişmiş ya da üst seviye yetkileri olan üyelik seçenekleri de zamanla www.otoeko.com üzerinde yer alabilir, bunlar hakkında gerekli açıklamalar iş bu Sözleşme’de ve sair ekran ve metinlerde yapılmıştır/yapılacaktır. Tedarikçi olan üyeler ise “Tedarikçi Üye” ya da “Hizmet Veren” olarak anılmaktadırlar.

2.3 Link/Bağlantı; www.otoeko.com içerisinden başka bir mobil uygulamaya, internet sitesine içeriğe veya da başka bir internet sitesinden veya mobil uygulama içerisinden www.otoeko.com’a erişimi mümkün kılan her türden bağlantıyı ifade etmektedir.

2.4 İçerik; www.otoeko.com üzerinden yayınlanan veya erişimi mümkün kılınan her türden içerik, soru, cevap, yorum, bilgi, yazı, dosya, resim, video,  tablo, sunum, ifade, yazı, hesaplama, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerin tamamını ifade etmektedir.

2.5  Kullanıcı Adı; Üyelerin www.otoeko.com’a giriş yaptıklarında kendilerine atanan profil ismini ifade eder.

2.6  www.otoeko.com; www.otoeko.com yalnızca (internetsitesi ve/veya mobil uygulama halinde bütün olarak) ve sadece bir (dijital) platformdur, www.otoeko.com ya da OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, site/uygulama üzerinde -özel olarak aksi belirtilmedikçe- listelenen/sunulan tekliflerin/ürünlerin/hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 6/4maddesine göre, www.otoeko.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

3. Sözleşmenin Konusu

3. 1 İş bu Sözleşmenin konusu, www.otoeko.com üzerinde sunulan her türden içeriklerin ve hizmetlerin, bunlardan yararlanma şartlarının ve tarafların karşılıklıhak ve yükümlülüklerin tespitidir.

3.2 İş bu Sözleşmenin kapsamını, Sözleşme ile ya da www.otoeko.com içerisinde yeralan her türden bilgilendirme ile kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından Üyelere yapılmış olan tüm uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanların tamamı oluşturmaktadır.

3.3 Üyeler, iş bu Sözleşme’nin hükümleri çerçevesinde, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak www.otoeko.com üzerinde yer alan her türden sair açıklama ve bilgilendirmeyi de kabul etmiş olduklarını beyan ve taahhüt etmektedirler.

3.4 www.otoeko.com üzerinden OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sunulan herhangi bir içerikten yararlanan ve/veya www.otoeko.com’a üye olan herkes iş bu Sözleşmedeki yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olduğunu, bunlara ve www.otoeko.com üzerinde yer alan tüm diğer bilgilendirme ve açıklamalarda da belirtilen her türlü hususa ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına da tamamıyla uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

4.1 www.otoeko.com temel üyeliği -aksi belirtilmedikçe- ücretsizdir ve fakat üyelik başkasına ödünç verilemez, kiralanamaz, satılamaz, kullandırtılamaz, bırakılamaz ya da devredilemez. Üyelik kişiseldir, Üye kendisine ait üyeliği başkalarının kullanımına hiçbir şekil ve surette açamaz. Bu yöndeki girişimler Sözleşmenin ihlali olacağı gibi, bu tür davranışlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yetkisiz kullanımlardan ve zararlardan dolayı OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeliğini bir başkasına kullandırttığı veya herhangi bir şekilde devrettiği OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından tespit edilen Üyenin üyeliği derhal ve kesin olarak iptal edilecektir.

4.2 En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir kişi ilgili üyelik oluşturma formlarında/ekranlarında talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmak ve de iş bu Sözleşme koşullarını onaylamak suretiyle www.otoeko.com’un da kabulü neticesinde Üye sıfatını kazanabilir.

4.3 Hizmet/Satış sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ilebirlikte hizmet/ürün alan Üyeye iletmek tedarikçi üyenin sorumluluğundadır. www.otoeko.com’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4 Sisteme giriş için ve üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-posta adresi esas alınacağından, üyelik için girilen e-posta adresinin üyeye ait ve kullanımda olan çalışır bir e-posta adresi olması zorunludur.

4.5 www.otoeko.com’un üyeleri, sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrelerini korumak ve güvenli olarak saklamakla yükümlüdürler. Şifrenin belirlenmesinin ve korunmasının sorumluluğu yalnızca ve sadece ilgili Üyeye aittir. Şifre ve kullanıcı adının herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.6  www.otoeko.com içerisindeki herhangi bir hizmet ya da içerik alanında üyelik için zorunlu olandan fazla ve farklı kişisel ve özel bilgi verilmesi tamamen Üyelerin inisiyatifinde olup bu tür davranışlardan dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.7  Üyeler, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’a ya da bir başkasına ait yayın hakkı, telif hakkı, patenthakkı, faydalı model hakkı, tasarım hakkı, know-how hakkı, marka hakkı veya benzer başkaca mülkiyet ya da sair her türden hakları ilgili mevzuat tarafından korunan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir içeriği sahibinden ya da hakları elinde tutan kişi(ler)den izin almaksızın, www.otoeko.com üzerinde iletemez ya da paylaşamazlar. Bu tür davranışlardan dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.8  Üye, www.otoeko.com dâhilinde bulunan her türden görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları, listelemeleri, teklifleri, talepleri, soru ve cevapları, açıklamaları, rakamları, tabloları, yorumları ve her türden bilgileri ve içerikleri OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve/veya üçüncü bir şahsın ayni veya şahsi haklarına ya da malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikte çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve iş bu madde hükmüne ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı da OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

4. 9  Üye, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini ve iş bu madde hükmüne ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı da OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.10 Üye, www.otoeko.com üzerinde haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz ve/veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.11 Üyeler, tedarikçi üyelerin, www.otoeko.com üzerinden satışa ya da talebe açmış/sunmuş olabilecekleri herhangi bir içerikten/üründen/maldan/hizmetten yararlanmak suretiyle Üyelerin almış oldukları mal ve hizmetlerdeki ayıplardan OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin hiçbir surette sorumlu olmadığını, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

4.12 Üye, iş bu Sözleşme’nin ihlali durumlarında meydana gelebilecek olan kayıp, iddia ve hertürden suçlamalardan, hukuki ve cezai sorumluluklardan kendisinin sorumlu olacağını ve ihlalden dolayı doğabilecek olan her tür zararların karşılığı olmak üzere OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin, şubelerinin, yetkililerinin, temsilcilerinin ve diğer tüm çalışanlarının doğrudan ve dolaylı zararlarının tamamını karşılayacağını kabul eder.

4.13 Üye, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin yürürlükteki mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı hallerde; resmi makamlarca usulü dairesinde bilgi açıklaması yapılmasının talep edilmesi halinde Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple, bu tür hallerin gerçekleşmesi neticesinde her ne koşulda olursa olsun OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’den tazminat talep etmeyeceğini ve kendi davranışları neticesinde diğer üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerce OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’den talep edilecek tazminatları da kendisinin karşılayacağını ya da OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin kendisine her türlü tazminat talebi sebebi ile rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14 Üye, www.otoeko.com üzerinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabileceğini ve de yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat ve sadece kendisine ait olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15 Üye, www.otoeko.com üzerinde kendisi tarafından erişilen ürün/hizmet,tablo, açıklama, karşılaştırma, talep, teklif, form, yazı, yorum, video, yazı ve benzeri sair tüm içeriklerin doğruluğunun, güvenliğinin ve hukuka uygunluğunun hiçbir koşulda OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından garanti edilmediğini ve bu türden içerikler dolayısıyla OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’den hiçbir tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16 Üye, www.otoeko.com üzerinden ulaşılabilen tüm içerikler dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerden ve/veya diğer Üyeler tarafından oluşturulan içeriklerden dolayı OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin, çalışanlarının, yöneticilerinin ve OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın işbirliği içinde bulunduğu kurum ve kişilerin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17 Üye, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin www.otoeko.com dâhilinde sunulan hizmetleri ve www.otoeko.com üzerinden erişilen her türden içeriği her zaman için istediği şekilde ve şartlarda değiştirebilme hakkını saklı tuttuğunu ve bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve derhal uygulamaya girmek üzere kullanabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18 Üye, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sunulan sair dijital hizmetler kapsamında Üyelerin kullanım koşullarına ya da iş bu Sözleşme’ye aykırılık niteliğinde değerlendirilecek herhangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda hesabının dondurulabileceğini ve bu durumda www.otoeko.com’a tekrar giremeyebileceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin ya da www.otoeko.com üzerinde sahip olduğu herhangi bir uygulama içi gücün, indirimin, promosyonun, kampanya dahiliyetinin ya da para biriminin veya sair dijital paye, değer ya da özelliğin kendisine herhangi bir şart ve usulle iadesini talep edemeyeceğinibildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.19 Üye, ister iş bu Sözleşmeyle ilgili bir fiilde, ister (ihmal dâhil ancak bununla sınırlı kalmamak üzere) herhangi bir haksız fiilde ya da duyulan güvenden kaynaklanan her türlü hasar, hata, kusur, kesinti, dosya silinmesi, virüs girmesi, işlem veya aktarma gecikmesi ve benzeri sebeplerden ya da iletişim aksaklıklarından, hırsızlıktan, yıkımdan veya OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin kayıtlarına, programlarına ya da hizmetlerine izinsiz girişten kaynaklanan herhangi bir ifa gerçekleştirememe durumundan kaynaklanan hasarlar dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; www.otoeko.com’un kullanımından dolayı ortaya çıkan kullanım kaybı, kâr kaybı ya da veri kaybı dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, her türlü doğrudan, özel ya da dolaylı hasarlarda ya da diğerher türlü hasarlarda; OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, yöneticilerini, bağlı şirketleri, bağlı ortakları, çalışanları ya da temsilcilerini hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.20 Üye, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin, www.otoeko.com’un kullanımı ya da kullanılamaması ileilgili olarak ortaya çıkan toplam tazminat sorumluluğunun, Üyenin kendisinin OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ilgili hizmet için varsa ödediği herhangi bir karşılıktan fazla olamayacağını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.21 Üye, www.otoeko.com’dan başka bir uygulamaya ya da siteye yönlendirildiğinde bu mecralarda görüntülediği içerikten veya ulaştığı sair sunucuların içeriğinden, ulaşma/depolama/indirme sonucu oluşabilecek hasar,veri kaybı, zararlı program bulaşmasından ve bunlarla sınırlı olmayarak oluşabilecek tüm virüs girmesi, hasar, kayıp maddi zararlardan OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin, sahiplerinin, ortaklarının, çalışanlarının ve bağlı çalışan kurum ve kişilerin ve sorumlu olmadığını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.22 Üye, www.otoeko.com’un OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından güncellenmesi halinde en yeni sürümün bilgisayarına ya da dijital cihazına otomatik olarak yüklenebilmesine ya da ön yüklenebilmesine ve bunun için gereken hertürden kontrol ve rutin yazılımlarının kullanılmasına, kendisine OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından önceden yapılacak herhangi bir bildirim olmaksızın izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.23 Üye, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin hizmetlerini ve www.otoeko.com’u kullanırken, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin www.otoeko.com ile aynı anda çalışan yetkisiz üçüncü şahıs programları engellemek için, hack vb kontrol yazılımlarının da dijital cihazların rastgele erişilebilir belleğini(RAM) ve/veya merkezi işlem birimi işlemlerini denetleyebileceğini bildiğini ve buna izin verdiğini kabul ve beyan eder. OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, hack vb kontrol yazılımı nedeniyle kaynaklanan veya onunla ilgili her tür kayıptan veya herhangi bir zarardan bu tip zararlardan haberdar edilmiş olsa bile doğrudan yada dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

4.24 Üye, önceki belirtilen sorumluluklarını sınırlandırmaksızın ve onlara ek olarak, www.otoeko.com üzerinde aşağıdaki davranışların hiçbirini gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

a.  Herhangi bir OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yetkilisini, diğer bir üyeyi, tedarikçiyi, moderatörü, admini, rehberi, yöneticisi, çalışanı ya da temsilci dâhil olmaküzere herhangi bir kişiyi ya da işletmeyi taklit etmek ya da bir kişi veya işletme ile olan ilişkisini yanlış belirtmek ya da tanıtmak;

b. OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait sair uygulamalar/siteler/içerikler aracılığıyla taşınan herhangi bir mesajın/içeriğin veya sair içeriğin orijinalini gizlemek için üst bilgileri değiştirmek ya da herhangi bir şekilde kimlikleri düzenlemek;

c.  Herhangi bir istenmeyen reklamı, tanıtıcı materyalleri, önemsiz postaları, spamleri, zincirleme e-postaları, piramit şemalarını ya da herhangi bir çeşit talebi yüklemek, bildirmek, e-posta göndermek, iletmek ya da herhangi bir şekilde görünür yapmak;

d. OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin hizmetlerini engellemek ya da bozmak veya www.otoeko.com’a bağlı olan ağların isteklerine, yöntemlerine, ilkelerine ya da düzenlemelerine uymamak;

e.  Bir kimseyi tehdit etmek ya da herhangi bir şekilde bir kimseye rahatsızlık vermek;

f. Diğer Üyeler hakkındaki herhangi bir veriyi hukuka aykırı şekillerde toplamak, saklamak, bildirmek ya da herhangi bir şekilde yaymak;

g.  www.otoeko.com’da sunulan hizmetlerin ve sair her türden dijital içeriğin normal akışını, www.otoeko.com üzerinde yer alabilecek interaktif alanlardaki diyalogları engellemek ya da bozmak veya kaba, hakaret içeren dil kullanmak, aşırı seslenme/yüksek sesle bağırma (tümü büyük harf olarak yazma), “spamleme” ya da diğer kullanıcıları veya OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ çalışanlarını rahatsız etmek amacıyla herhangi bölücü veya zarar verici yöntemler kullanmak;

h. Herhangi bir yasadışı hareket ya da bu işbu Sözleşme’yi ihlal edecek davranış içerisine girmek ya da bu yöndeki hareketleri teşvik etmek, desteklemek;

i. Diğer Üyeleri ya da kullanıcıları aldatacak herhangi bir davranış sergilemek, www.otoeko.com kullanımı sırasında kazanılan özel içerikler/özel para birimleri/dijital payeler ve benzer durumdaki sair ekstra hususlar hakkında diğer Üyeleri dolandırmak ya da herhangi bir şekilde kandırmak;

j. www.otoeko.com, üzerindeki olası promosyonlar, indirimler, kampanyalar veya bunlarla bağlantılı olan yetkisiz işletimleri kullanmak veya bunlar üzerinde/üzerinden hile yapmak;

k. www.otoeko.com’a yetkisiz erişim sağlamak ya da diğer Üyeler karşısında adil olmayan bir avantaj sağlamak için herhangi bir böcek, hata yada tasarım çatlaklarını kullanmak ya da işletmek;

l. Herhangibir türdeki özel içerik ve ürünleri, www.otoeko.com’a özel para birimlerini veya sair sanal payeleri, güçleri ve sair hususu takas etmek, satmak, müzayede etmek ya da herhangi bir şekilde iletmek ve/veya pazarlamak.

m. Hizmeti bölecek ya da Üyelerinwww.otoeko.com’un tamamını ya da içeriklerin/hizmetlerin bir kısmını kullanmalarını engelleyecek ya da kötü yönde etkileyecek herhangi bir davranış sergilemek.

4.25 OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ iş bu Sözleşmedeki şartların ya da herhangi diğer yasadışı veya uygunsuz davranışın ihlalini cezalandırmak ya da ilgili kişileri bu ihlalden vazgeçirmek için ön ihbar ya da uyarı olmaksızın gerekli gördüğü cezaları uygulayabilir ve her şekilde yasal yoldan harekete geçebilir. Bir ihlalin gerçekleştiğine karar verilmesi ve bu ihlalden kimin sorumlu olduğunun belirlemesi tamamen OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın takdir yetkisindedir. Üye, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bir ihlalin oluşup oluşmadığı konusundaki kararına ve uygulanacak olan ceza kararına bağlı olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.26 Üye, üyeliği sürdükçe, www.otoeko.com’un hizmetlerinden faydalanırken ve/veya sair hizmetler ve içeriklerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, iş bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm maddelere ve koşullara ve aynı zamanda da www.otoeko.com’un içerisinde sunulan bilgilendirme notları ve belgelerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygunhareket edeceğini, iş bu Sözleşme ile belirlenen tüm kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.27 Üye, iş bu Sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önce iptal edilmiş kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve/veya iş bu Sözleşmeyi onaylamalarının onlara Üye sıfatını hiçbir şart altında kazandırmayacağını bildiğini, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. 28 Üyeler, çevrimiçi ödeme sistemlerini kullanarak banka kartı kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile www.otoeko.com’da bulunan kullanıcı hesaplarına www.otoeko.com üzerinden alacakları aracılık vesair hizmetlere ilişkin ön bakiye yüklemesi yapabilirler. Kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

4.29 Bir çevrimiçi ödeme sistemi kullanıldığında ürün/hizmet karşılığı fiş/ fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer sair belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili hizmet veren Tedarikçi Üye tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler www.otoeko.com’dan talep edilemeyecek olup www.otoeko.com yalnızca kendi verdiği hizmetler olan karşılaştırmalı teklif isteme, teklif verme, keşif öncesi toplam bedelden komisyon gibi hususlar için ilgili üyeye gerekli faturaları kesmekle yükümlüdür.

4.30 Üyelerin iş bu Sözleşme koşullarına uymamaları nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ilgili Üye’ye aittir.

5.  OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Hakları ve Sorumlulukları

5.1  www.otoeko.com, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sahip olunmayan ya da kullanılmayan, üçüncü kişilerce sahip olunan ve/veya yönetilen uygulamalara/ içeriklere/sitelere bağlantılar içerebilir. OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bu türden bağlantı sağlanan dış kaynak bağlantı linkleri üzerinde hiçbir kontrolü, düzeltme ya da değiştirme yetkisi ve sorumluluğu yoktur ve üçüncü kişilerin içerikleri ya da gizlilik politikaları konusunda hiçbir sorumluluk yüklenmemektedir. www.otoeko.com üzerindeki bu şekildeki bağlantıların varlığı, www.otoeko.com ve www.otoeko.com’la ilgili OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait diğer sair uygulamalar/içerikler/hizmetler/siteler dışındaki 3. Taraflara ait ve/veya 3.Taraflarca yönetilen ve/veya idare edilen bu türden sair uygulamaların/sayfaların/hizmetlerin/bağlantıların içeriklerinin OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından denetlendiğini göstermemektedir.

5.2  OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, link verebileceği ya da banner ve benzeri teknik yollarla promosyon ya da tanıtımını yapabileceği, kurumların/uygulamaların/sayfaların/hizmetlerin/web sitelerinin/markaların/şirketlerin herhangi bir içeriğinden dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu bağlantılardan erişilebilecek içerikten dolayı OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ herhangibir sorumluluk yüklenmez. Erişilen bu dış kaynaklarda/kaynaklardan yapılacak işlemlerden doğacak hiçbir zarardan OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu değildir ve Üyeler bu linklere eriştiğinde sorumluluğun kendilerinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

5.3  www.otoeko.com’a gönderilen ya da www.otoeko.com üzerinden/aracılığıyla paylaşılan her türden içerik, ürün, teklif, talep, hizmet, mal, soru, cevap, yorum, resim, video, ses dosyası, tablo, sunum, mesaj ve sair türden dosyalar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve genel ahlaka uygun olmalıdır. Üyelerce gönderilen bu tür içerikten dolayı OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hiçbir şekilde hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz. Üyelerin gönderdiği/yüklediği/listelediği ürünler,hizmetler, teklifler, rakamlar, tablolar, dosyalar, sorular, cevaplar, yorumlar, bilgiler, cümleler ya da sair içerikler herhangi bir suç unsuru ya da tazminat nedeni teşkil ettiğinde sorumlusu ilgili içeriği gönderen/yüklenen/sunan/ listeleyen üye olacaktır. Her tür içeriğin, teklifin, talebin, ürünün, hizmetin, sorunun, dosyanın, cevabın ve yorumun gönderildiği/yüklendiği/listelendiği zaman bilgileri (gün, saat) ve IP numarası bilgisi ilgili mevzuat olan 5651 Sayılı Yasa çerçevesinde en az 1 yıl ve en çok ise 2 yıl süresince olmak üzere kayıt altına alınmaktadır.

5.4  OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, herhangi bir uyarı yapmaksızın her zaman üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

5.5  www.otoeko.com’a yüklenmiş/gönderilmiş olan ürünlerin, hizmetlerin, tekliflerin dosyaların, soruların, cevapların, yorumların, sair dosyaların içeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz. Bunlardan dolayı doğabilecek maddi yada manevi; dolaylı ya da doğrudan mağduriyetlerden ve zararlardan OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve bağlı kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.

5.6  Kişi adı-soyadı, e-posta adresi ve Üyeyi tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olan kişisel bilgiler, “Gizli Bilgiler” olarak kabul edilir ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olacak şekilde işlenir, korunur ve imha edilirler. OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

5.7   OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel bilgileri gizli tutmak için gerekli olan tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin gerekli önlemleri almasına rağmen www.otoeko.com’da söz konusu olabilecek her türlü şirket içi veya dışı saldırı/sızıntı sonucu kişisel bilgilerin zarar görmesi veya bu bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın herhangi birsorumluluğu yoktur. Üye, bu tür zararlardan OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni sorumlu tutmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8  OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, hizmetin herhangi birşekilde kesilmesinden ve/veya aksamasından sorumlu değildir. Teknik aksaklıklardan dolayı OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin sunduğu içerikte de hata ya da kesinti olabilir. OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, telefon ve network ağı, çevrimiçi sistemler, servis sağlayıcıları, gsm operatörleri, internet sağlayıcıları, altyapı şirketleri, bilgisayar teçhizatı ve yazılımları, internet trafiğindeki tıkanıklık, üyelere veya herhangi bir kişiye zarar verecek yazılımlar yüklemek gibi teknik konulardan doğan aksaklıklardan hiçbir şekil ve şart altında sorumlu tutulamaz.

5.9  OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, site üzerindeki her türden üyenin kendi arasındaki iletişimiyle ilgili olarak herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma veya iletimde gecikme veya sistem ya da iletişim ağı başarısızlıklarından ortakları, çalışanları bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi hiçbir şekil ve şart altında sorumlu değildir.

5.10 Üyeler, www.otoeko.com üzerinde ya da içeriğindeki sair dijital hizmetler içindeki her tür alanda, kendi aralarında yazışır ya da konuşurken istedikleri dili kullanabilirler. OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Üyelerin www.otoeko.com’un genelinde yazdıklarından hukuki ya da cezai olarak hiçbir şekil ve şart altında sorumlu değildir ve tüm sorumluluk ilgili yazışmanın tarafları üzerindedir.

5.11 OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hiçbir şekilde herhangi bir uygulamasından ya da içeriğinden kaynaklanan veya onunla ilgili kayıplardan, gelir kayıplarından veya herhangi bir özel zarardan doğrudan ya da dolaylıolarak sorumlu tutulamaz. Belirtilen sınırlamalar, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın bu tip zararlardan önceden ve/veya sonradan haberdar edilmiş olması ile ortadan kalkmaz.

5.12 OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, www.otoeko.com üzerinde yer alabilecek sair mesaj ya da sohbet imkanlarını ve de www.otoeko.com ya da onun içerisindeki sair dijital hizmet/içerik aracılığıyla iletilen ya da alınan diğer elektronik haberleşmelerini denetleyebilir ve kaydedebilir. Üyeler bu tür bir denetlemeye ve kayda, üyeliklerinin başlangıcından itibaren koşulsuz şekilde izin vermektedirler.

5.13 www.otoeko.com’daki her türden olası olabilecek ticari işlemleri, sair bilgileri, www.otoeko.com’un yazılımını, veritabanını, hesaplamalarını, sunucularını ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ öğesinin Üye tarafından kullanılmasından oluşan herhangi bir kayıp ya da zarar için OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz.

5.14 OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Üyeler arasında dolaşan bilgilerin güvende kalmasını sağlamak maksadıyla hiçbir güvence vermez ve bahsedilen bilgilerin uygunsuz kullanımından ortaya çıkan hiçbir kayıp veya sonuç için OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu değildir. Üyeler, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ www.otoeko.com’daki hiçbir uygulamanın/site içi özelliğin/özel para biriminin/promosyonun/kampanyanın/ özel uygulamanın ya da sair ekstra öğenin veya payenin/değerin ve benzeri isimlerdeki ekstranın kaybından sorumlu tutamazlar ve OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hiçbir uygulama içi öğenin, hizmetlerin ya da Üyeler için olan uygulama içindeki rütbe, derece üstünlük, özel kategori vb. hiyerarşi yada üstünlük belirten seviyelerin erişilebilirliği yönünde herhangi bir garanti vermemektedir.

5.15 OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ herkese açık üye profillerini ve bu profillere eklenen (varsa) fotoğraf, logo, unvan ve sairbilgileri herkese açık alanlarda kullanma hakkını saklı tutar.

5.16 www.otoeko.com’un yazılımı ve varsa uygulama ile sunucuları arasındaki iletişimin tersine mühendislik yöntemleri ile çözülmeye çalışması, dinlenmesi, değiştirilmesi, başka sunuculara yönlendirilmesi, uygulama sunucularının haksız şekilde başka sunucularda benzer şekilde çalıştırılması (emulation) iş bu Sözleşmeye aykırıdır. Bu tip faaliyet içinde bulunan kişi ve kurumlar hakkında OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ her türlü hukuki işlemi başlatma hakkını saklı tutmaktadır.

5.17 OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait olan www.otoeko.com içinde yer alabilecek sohbet(chat) alanlarında, forumlarda ve de genel olarak www.otoeko.com bünyesinde yer alabilecek  tüm karşılıklı yazışma alanlarında; reklam, terörizm ve terör örgütleri, Atatürk, bayrak, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel kişiler hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo ve küfür içeren kelimelerin kullanımı ve diğer her türden kullanıcıları ve üyeleri/3.kişileri/yöneticileri tacize yönelik davranışlar iş bu Sözleşmede belirtilen kurallara aykırıdır. Bu tip davranış içinde bulunan kullanıcıların/üyelerin OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yetkilileri tarafından geçici ve/veya kalıcı süre ile www.otoeko.com’un tamamına ya da birkısmına erişimleri engellenebilir ya da kısıtlanabilir.

5.18 OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, www.otoeko.com içerisinde sunulan hizmet ve içerikleri hiçbir bildirimde bulunmadan ve hiçbi röncül uyarı vermeksizin her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar. Üyeler, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın yeni değişiklikler neticesinde kendilerinden üyelikleri çerçevesinde talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeler varsa bunları ivedi olarak yerine getirmekle yükümlüdür. OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından bu şekilde talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından da yapılabilir. OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında ya da hiç yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyelerin kendilerine aittir.

5.19 www.otoeko.com üzerinden erişilen her türden ürün, hizmet, mal, bilgi, tablo, dosya, hesaplama, teklif, talep, soru,cevap, yorum, resim, görüntü, yazı, fotoğraf, video ve diğer materyal/içerik OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin ve bu içeriklerin sahiplerinin izni olmadan diğer internet sitelerinde, mobil uygulamalarda ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. www.otoeko.com üzerinde yer alan tüm içerik, 4856 sayılı Fikirve Sanat Eserleri Kanunu}’nun 4/7. maddesinde belirtilmiş olan, “Bellibir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları” hükmü ile koruma altında olduğu gibi, eser niteliğini haiz diğer yazılım vb. içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5.20 www.otoeko.com üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen sair türdeki içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak www.otoeko.com sistemlerinden/veritabanlarından/sunucularındanyoğun şekilde bilgi çeken kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun bilişim suçları başlıklı ilgili maddeleri kapsamında cezalandırılmaları amacıyla OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilecektir.

5.21 www.otoeko.com üzerinden yayınlanan içeriğin ve www.otoeko.com’un arayüzünün OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka uygulamalarda/internet sitelerinde veya sair mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

5.22 OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veritabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler tamamen ya da kısmen de olsa OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.23 www.otoeko.com sitenin/uygulamanın/veritabanın/sunucuların/sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Üyeler standart kullanıma ilişkin olarak www.otoeko.com‘a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle www.otoeko.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

5.24 www.otoeko.com veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran üye işlemlerinden dolayı ilgili kişilere dair kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıyaalabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle www.otoeko.com’un Üyelere veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.25 www.otoeko.com veya iş birliğinde bulunduğuö deme kuruluşu, herhangi bir adımdaki onaydan önce çevrimiçi ödeme sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

5. 26 Her türden kullanıcılar/üyeler arasında fikri ya da sınai hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde www.otoeko.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, www.otoeko.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar ya da yapmamayı tercih eder.

5.27 Kullanıcılardan/Üyelerden, hizmet veren tedarikçilere ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, www.otoeko.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanabilir. www.otoeko.com’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman www.otoeko.com’un tamamını ya da bir kısmını geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

5.28 www.otoeko.com’un bütünlüğünü korumak amacıyla, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ dilediği zaman kendi insiyatifine dayanarak, bazı kullanıcıların/üyelerin ve belirli IP adreslerindeki kişilerin www.otoeko.com’a erişimlerini engelleyebilir ya da sınırlayabilir veya tarih/süre/fonksiyon anlamında kısıtlayabilir.

5.29 www.otoeko.com’a yüklenmiş olan her türden içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak ilgili içeriği yükleyen sorumludur.

5.30 www.otoeko.com, hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

5.31 www.otoeko.com, dilerse Üyelerin e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

5.32 OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, herhangi bir kişinin iş bu Sözleşme’yi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın o üyeyi www.otoeko.com’u kullanmaktan ve/veya üyelik haklarına erişimden men edebilir, üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

5.33 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak www.otoeko.com’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamaları gerçekleştirilmektedir. E-fatura kullanıcısı olmayan kullanıcıların/üyelerine-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde ilgili kullanıcının/üyenin e-posta adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

6.  Özel İçerikler

6.1  OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bazı ekstra site/uygulama öğelerini ve/veya www.otoeko.com’daki kampanya/promosyon gibi özel aktivitelere katılımı elde etmek veya erişmek için ücretlendirmeler yapabilir ve bunların satın alımına ya da bunların üyeliği için uygulanabilecek olan sair ad altında sunulan www.otoeko.com’un iç para biriminin satın alımına izin verebilir.

6.2  OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, www.otoeko.com’da ve uygulama üzerinden erişilebilen içeriklerde iş bu Sözleşmede aksi söylenmedikçe temel olarak belirtilen standart Üyelik dışında, belirli bir ücret ya da koşul karşılığında satın alınan ve standart üyelerden daha fazla haklara sahip olunan özel üyelik hizmetleri sağlayabileceği gibi, standart üyelere belli bazı özel içeriklere ve hizmetlere erişmeleri için farklılaştırılıp zenginleştirilmiş içeriği/hizmetide ücretsiz ya da ilgili alanlarda/sayfalarda belirtilecek sabit ya da oranlanmış ücretler karşılığı sağlayabilir. Bu türden ödemelerin yapılabilmesi için eğer o an itibarı ile uygulamada ise www.otoeko.com içinde kullanılabilen özel para biriminden/değerinden satın alınmışsa bunlar kullanılabileceği gibi kredi kartı gibi ilgili sayfalarda/alanlarda sunulan sair ödeme yöntemleri de kullanılabilir.

6.3  www.otoeko.com üzerindeki her türden ücretler tahsil edilirken Üyenin verdiği bilgiler doğru kabul edilir ve bankalardan ya da diğer ödeme aracısı olan kurumlardan dolayı doğacak anlaşmazlıklardan, zararlardan ve sorunlardan OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz. Herhangi bir nedenle ilgili ödeme bedeli ödenmeyen veya banka/ödeme aracı kuruluşu kayıtlarından iptal edilen bir ödeme olması halinde buna ilişkin www.otoeko.com’a özel para birimi/özel içerik ve sair teklif verme ve benzeri satın alınmış olan özellik Üyenin hesabından kaldırılacak ya da hesabın bunlarla ilişkisi kesilecektir. Bu tür durumlarda OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.4  Herhangi bir içerik/hizmet için yapılan ödeme sonrası buna ilişkin sonuçların Üyenin hesabına geçmesinin ardından ödemenin tahsil edildiği kredi kartının veya cep telefonu hattının ya da sair aracın Üye tarafından haksız ya da izinsiz olarak kullanıldığına dair ilgili üçüncü kişilerce herhangi bir bildirimde bulunulması ve bunun kanıtlanması halinde, haksız ödemeden kaynaklı uğranılmış her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zarardan dolayı OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ilgili üyeye rücu edecektir.

6.5  www.otoeko.com aracılığı ile satın alınabilecek muhtemel hizmetlerin/içeriklerin eksik, yanlış veya uyumsuz olması durumunda Üyelerin info@otoeko.com e-posta adresine yapacakları yazılı bildirimler 7 (yedi) gün içerisinde incelenerek ilgili bildirimin haklı bulunması halinde hizmet/içerik bedeli bildirim sahibinin üyelik hesabına özel site/uygulama içi gücü/parabirimi olarak ya da doğrudan ilgili ödeme aracı vasıtası ile hesaba ya da kredi kartına iade edilebilecektir.

6.6  Özel Üyeler ya da özel içeriklere/hizmetlere erişen standart Üyeler de her zaman iş bu Sözleşmenin ilgili maddelerinde Üyelerin uyması için belirtilen tüm yükümlülüklere eşit şartlarla uymak zorundadırlar. Bu yükümlülüklere uymayarak kullanım hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen özel Üyelere ya da özel içerik satın almış ya da sair şekilde özel güç/kampanya tanımlanması/promosyon imkânı ve sair ekstranın sahibi olmuş Üyelere ücret iadesi yapılmaz.

6.7  www.otoeko.com’a giriş yapılmaya çalıştığında o anki aktif kullanıcı sayısına bağlı olarak bu istek her zaman için karşılanamayabilir. Bu tür durumlarda OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu ya da tazminat borcu bulunmamaktadır.

6.8  www.otoeko.com içi özel para biriminin, kampanya puanlarının ya da sair siteye/uygulamaya özgü değerin hiçbir gerçek parasal değeri yoktur ve bu kapsamda yapılan ödemeler nakit olarak geri alınamazlar. OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ dilediği zaman, ücretlerini, ücretlendirme yöntemlerini ve uygulama/site içigüçleri, kampanyaları, para birimlerini, rütbeleri, puanları ya da www.otoeko.com’daki herhangi bir satış için geçerli olan sair şartları düzeltebilir, değiştirebilir ya da bunlara ilaveler yapabilir. Butür düzeltmeler, değişiklikler, ilaveler ya da satış şartları www.otoeko.com içerisinde bildirildikten sonra hemen etkili olacaktır ve iş bu Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası haline geleceklerdir.

6.9  ÜyeninOTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’den kendisine geri ödeme talebi olması ve OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bu talebi haksız görmesi ve konuyu mahkemeye taşıması halinde; Üye geri ödeme talebinin mahkemece geçersiz sayılması durumunda, yasal ücretler ve masraflar, hasarlar, çalışmama yüzünden kaybedilen paralar ve geri ödeme ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tartışılan geri ödemeden oluşan tüm ücret ve masrafları ödemeyi kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

7.  Gizlilik

7.1  Üyenin OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sistemine ve de www.otoeko.com’a girdiği tüm bilgilere aşağıda sayılabilecek istisnalar dışında sadece Üye tarafından ulaşılabilmekte ve bu bilgileri sadece Üye değiştirebilmektedir.

7.2  OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Üyelere yönelik özelleştirilmiş kampanyalar ve/veya içerikler üretip sunabilmek adına bazı kişisel bilgileri talep edebilir. OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bu bilgileri, Üyelerin haberi ya da aksine bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla paylaşmayacak ve faaliyet dışı hiçbir nedenle satmayacaktır.

7.3  OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sunulan hizmet ve ürünlerle bağlantılı olarak OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından ya da OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile bu anlamda işbirliğinde olan üçüncü kişi veya işletmeler tarafından, Üyelere yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirmeve tanıtımların e-posta ve/veya SMS yoluyla yapılması Üyenin bilgisi ve kabulü dahilinde yapılabilir. Üyeler, bu maddeye konu e-posta ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali, saldırgan reklam ve pazarlama anlamına gelmeyecek şekilde ilgili mevzuat kapsamında onay vermeleri halinde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapılacağını kabul ederler.

7.4  www.otoeko.com’un kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sahiptir. OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,söz konusu bilgilerle kullanıcılara dair bilgileri açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ayrıca www.otoeko.com’un kullanımı sırasında izlediği tüm Üye hareket ve tercihlerini analiz edebilir. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Üyelerine daha özel ve etkin bir deneyim sağlamak amacıyla OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ın iş ortakları ile paylaşılabilir. Üyelerin sağladığı veriler anonimleştirilerek ve/veya istatistiksel sonuçlar elde etmek amacıyla kullanılabilir. Bu işlemler www.otoeko.com’un gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

7.5  www.otoeko.com, kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde info@otoeko.com adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

7.6  Üye bilgileri ya da sair teknik dosyalar ve de uygulama çerezleri vasıtasıyla Üyelerden edinilen bilgiler ancak resmi makamlarca usulünce talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda, talep konusunun gereği dairesinde kalmak üzere sadece resmi makamlara açıklanabilir.

7.7  OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin ya da www.otoeko.com’un başka bir şirket tarafından satın alınması veya şirket devralma/birleşmesi olması halinde veya OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin varlıklarının tamamının veya bir bölümünün bir başka şirkete kiralanması veya satılması durumunda; Üyelere ait bilgiler de şirket varlıklarının bir parçası olarak yeni şirkete ya da şirketlere aktarılabilir.

7.8  www.otoeko.com’a ve içerisindeki hizmetlere/içeriklere giriş sırasında Üyelerden kullandıkları dijital/mobil cihazlar, bağlantı kurdukları ağın detayları, kullanıcı adı, ziyaret ettikleri siteler, kullandıkları uygulamalar ve bununla sınırlı olmayarak OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından ihtiyaç duyulan bilgiler de alınabilmektedir. Üyeler iş bu Sözleşmeyi kabul ederek başka bir bildirim olmaksızın gerekli bilgilerin OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile paylaşılmasına izin vermektedirler. Bu bilgiler www.otoeko.com’un kullanımını analiz etmek ve geliştirmek için kullanılmaktadır.

7.9  OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kendi amaçları doğrultusunda olmak üzere www.otoeko.com’un üzerindeki olası reklamların başarı oranını ölçümlemek için çerez ve etiketler ya da bu ve benzeri teknolojileri özelleştirilmiş reklam/kampanya/promosyon/bağlantı/hizmet/kaynak içeriği gösterebilmek için kullanabilir.

7.10 Üyelerin kişisel bilgileri sektör standartlarında güvenlik düzeyinde saklanmaktadır. Bu bilgiler özellikle ve fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla istatistiki amaçlar için kullanılmaktadır. Üyeler, girdikleri her bilginin veritabanında saklanabileceğini peşinen kabul ederler. Her ne kadar bu bilgiler, üçüncü kişilere verilmeyecek olsalar da, herhangi bir sebeple bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bu durumdan sorumlu tutulamaz.

8.  Kullanıcı İçeriği

8.1 www.otoeko.com’a Tedarikçiler ya da Üyeler tarafından aracılığında, bilgisinde yerleştirilen, sunulan, listelenen, koyulan ürünler, hizmetler, listelemeler, teklifler, talepler, sorular, cevaplar, resimler, mesajlar ve sair tüm dijital içerikler “Kullanıcı İçeriği” olarak aksi belirtilmedikçe ve başka bir üyeye özel olmadıkça halka açıktır ve gizli değildir.

8.2  Üyeler, www.otoeko.com’un içerisindeki tüm fikri mülkiyet haklarını OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne sınırsız ve süresiz olarak her tür mecra için devrettiklerini ve OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ da Üyelere herhangi bir bilgilendirme yapmaksızın ve karşılık sunmaksızın, bu türden Kullanıcı İçeriklerinin ticari ya da herhangi bir şekildeki sınırsız kullanımı, yayılımı ya da herhangi bir şekildeki kullanımı için tam ve münhasır hak sahibi olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

8.3  Üyeler www.otoeko.com’da aşağıdakilerden hiçbirini yüklemeyeceklerini, iletmeyeceklerini, dağıtmayacaklarını, saklamayacaklarını, yaratmayacaklarınıya da herhangi bir şekilde www.otoeko.com ya da içeriğinde yer alabilecek sair hizmetler/ alanlar aracılığıyla yayınlamayacaklarını ve aksi halde ise sorumluluğun tamamen ve sadece kendilerine ait olduğunu kabul ederler:

a.  Yasadışı,iftira içeren, onur kırıcı, pornografik, kaba, bayağı, tahrik edici, taciz edici, tehdit edici, gizlilik ve tanıtım haklarını ihlal edici, ağzı bozuk, kışkırtıcı, sahteci ya da herhangi bir şekilde itiraz edilebilir Kullanıcı İçeriği;

b. Bir suç, herhangi bir şahısın haklarını ihlal etmek ya da yükümlülük yaratacak veya herhangi yerel, eyalet, ulusal ya da uluslararası yasayı ihlal etmek için komutlar içeren, destekleyen ya da oluşturan Kullanıcı İçeriği;

c. Herhangi patenti, markayı, ticari sırrı, telif hakkını ya da herhangi bir şahısın fikri mülkiyet ya da mülkiyet hakkını ihlal eden Kullanıcı İçeriği;

d. Herhangi bir kişiyi ya da işletmeyi taklit eden ya da bir kişiyle ya da işletmeyle olan ilişkinizi yanlış temsil eden Kullanıcı İçeriği;

e. İstenmeyen tanıtımlar, politik kampanyalar, reklamlar ya da talepler;

f. Adresler, telefon numaraları, eposta adresleri, TC kimlik numaraları ve kredi kartı numaraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak herhangi bir üçüncü kişinin gizli kişisel verileri;

g.  Virüsler, bozuk veriler ya da diğer zararlı, engelleyici ve yok edici dosyalar;

h. Bir diğer kişinin www.otoeko.com’u kullanmasını ya da içeriğinden yararlanmasını engelleyen ya da yasaklayan ya da OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veya Üyeleri için zarar ya da herhangi bir çeşit yükümlülük oluşturabilecek Kullanıcı İçeriği.

8.4  OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ herhangi bir Kullanıcı İçeriği için hiçbir şekilde kayıp ya da hasar ile ilgili sorumluluk almaz ve Üyelerin karşılaşabileceği herhangi bir hata, hakaret, iftira, lekeleme, ihmal, sahtecilik, ayıp, pornografik ya da küfür için OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sorumlu değildir. Tüm mesaj alanlarının kullanımı Üyelerin kendi sorumluluklarındadır. OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Üyeler tarafından, herhangi bir alanda sağlanan hiçbir açıklama, soru, cevap, yorum, tanımlama, listeleme, bilgilendirme ya da sair Kullanıcı İçeriğinden sorumlu değildir. OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin www.otoeko.com’u ya da uygulama içerisinde Üyelerce iletilen herhangi bir Kullanıcı İçeriğini görüntüleme, düzeltme ya da denetleme zorunluluğu yoktur.

8.5  Üyeler, (a) ilettikleri Kullanıcı İçeriğinin sahibinin kendileri olduğunu ve tüm haklarını kontrol ettiklerini ya da www.otoeko.com’a bu tür Kullanıcı İçeriğini iletmeye hakları olduğunu; (b) Kullanıcı İçeriğinin yanıltıcı olmadığını ve (c) sağladıkları Kullanıcı İçeriğinin kullanımı ve iletiminin iş bu Sözleşme maddelerini ihlal etmediğini ve herhangi bir kişi ya da işletmenin haklarını ihlal etmeyeceğini veya haklarına zarar vermeyeceğini garanti ederler. Bu tür hakların ihlalinden ya da Üyelerin sağladığı Kullanıcı İçeriğinden oluşan diğer zararların sebep olduğu lisans/ruhsat karşılıkları, ücretler, hasarlar ve tazminatlardan tamamen ilgili Üye sorumlu olacaktır.

8.6  Üye, www.otoeko.com’un içerisindeki hesapların, içeriklerin, öğelerin, paraların, değerlerin, rütbelerin, payelerin, özel güçlerin, kampanya üyeliklerinin, promosyon tanımlamalarının ve sair ekstra noktaların OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ uygulama içi özel para biriminin, sanal para ürünlerinin ya da site/uygulama içi özel materyallerin mülkiyetlerine sahip değildir ve bunları herhangi birşekilde satamaz, iletemez, kiralayamaz, müzayede edemez, bir başka kişiye karşılıklı veya karşılıksız olarak bağışlayamaz ve bunların ticaretini yapamaz ya da diğer kişilerin bunları yapmasına yardımcı olamaz. www.otoeko.com’un bağlantılı herhangi bir öğesinin OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin inhisarı dışında gerçekleşen aktarımları OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından tanınmamakta ve kabul edilmemektedir.

9.  Geliştirme Seviyesi Katılımı

9.1  Üyelere www.otoeko.com’un ileri geliştirme seviyeleri olan “beta”, ”kapalı beta”, ”açık beta”, ”alpha” gibi aşamalarını deneme fırsatı verilebilir. Geliştirme seviyesi deneyicisi olarak Üyenin bu aşamalara katılımı aşağıdaki şartlar ve koşullara bağlıdır:

a.  Üye, geliştirme seviyeleri, katılım yaptığı beta denemesi ve alpha denemesinde www.otoeko.com’un önizleme versiyonunu kullandığını ve beta denemesi ve alpha denemesinde internet içeriğinin, www.otoeko.com’un içerindeki yardımcı programların, yazılımların ve özelliklerinin bilinen veya bilinmeyen böcekler (bug) ya d ahatalar içerebileceğini, düzgünce işlemeyebileceği ve amaçlanan fonksiyonlarınçalışmayabileceğini, diğer yazılım uygulamalarının çalışmasını engelleyebileceğini ve hatalara, veri kayıplarına ya da herhangi diğersorunlara yol açabileceğini kabul eder.

b. Üyenin bir beta deneyicisi olarak, beta versiyonları deneyimlemek için davet edilmesinin tek sebebi sair beta seviyesindeki içeriği değerlendirmek ve hataları belirlemektir. Bu şartlardaki sair içerik ya da www.otoeko.com üzerindeki hiçbir şey alpha veya beta denemesi ya da burada Üye tarafından bulunan içerik ile ilgili olarak Üyeye herhangi bir hak ya da ayrıcalık tanındığı anlamına gelmemektedir. Alpha ve beta denemeleri, denenme için “olduğu gibi”, “uygun olduğu gibi” temeline göre sağlanmıştır ve Üyeye buhususta OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından herhangi bir türde, açıklanan ya daima edilen hiçbir güvence sağlanmamaktadır. Üye, alpha ve beta içeriklere erişmenin riskinin tamamen kendisine ait olduğunu, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bu içeriklerin tamamını ya da bir kısmını gelecekte www.otoeko.com içerisinde kendisine ücretsiz olarak sağlama zorunluluğu dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın alpha ve beta içerikle ile ilgili hiçbir yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul eder.

c.  Üyeler, bazı beta denemesi içeriğine erişirken ya da bu beta denemesi esnasında yaptıkları tekliflendirme, listeleme ya da sair hareketleri neticesinde tecrübe puanları, özel birimler, rütbeler, payeler, özel para birimleri güçler, kampanya/promosyon hakları ya da diğer değer ve durum belirteçleri toplayabilirler. Bu veriler alpha ve beta deneme aşaması sırasında herhangi bir zamanda herhangi bir sebep olmaksızın sıfırlanabilir. İlgili içerik tam sürüme geçtiğinde tüm kullanım geçmişi ve veriler silinebilir ve her üye bu içerik özelinde başlangıç durumuna geri döndürülebilecektir. Üyeler, alpha ve beta aşamasında içerikler dahilinde elde edecekleri her ne nam altında olursa olsun, her çeşitten gücün, özel bir üyelik çeşidinin, özel para biriminin, puanın ve benzeri payenin/değerinsıfırlanması konusunda OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul ederler.

10. Disiplin İşlemi / Hesap Sonlandırılması

10.1 Üye, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bir bildiriye gerek olmaksızın, herhangi bir zamanda ve sebep olsun ya da olmasın www.otoeko.com’u tamamen ya da kısmen veya daherhangi bir Üye hesabını askıya alabileceğini, sonlandırabileceğini, düzenleyebileceğini, erişimini engelleyebileceğini ya da silebileceğinibildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2 Üye, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin uyarıları, cezaları ve/veya disiplin işlemlerini nasıl ve ne zaman uygulayacağına dair ihlalin ciddiyetine ve suçların sayısına göre kullandığı mutlak takdir yetkisi bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3 Üye, iş bu Sözleşmenin herhangi bir şartından ya da OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bu Sözleşmeyi uygulaması veya yürütmesinden kaynaklı olarak veya Kullanıcı İçerikleri, www.otoeko.com’a erişimi, ücretlerin, geçerli vergilerin, ücretlendirme yöntemlerinin türü veya miktarı ya da ücretlerdeki, geçerli vergilerdeki ya da ücretlendirme yöntemlerindeki değişiklikler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bunlarla bağlantılı olan ya da bunların sonucunda ortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlığın çözümü ile ilgili olarak kendisine ait tek hakkın kullanıcı adının, listelemelerinin ve/veya hesabının/profilinin tamamının iptalinin olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Fikri Mülkiyet Hakları

11.1 OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin www.otoeko.com’dan sağlanan hizmetleri ve bunlarda yer alan sair bilgileri ve OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait ticari markaları, www.otoeko.com’un tasarımı ve ticari görünümü veya www.otoeko.com vasıtasıyla sahip olduğu her türden fikri ve sınai mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakkı, ticari bilgisi ve know-how ‘ına yönelik tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca korunmaktadır. Bunların OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin yazılı izni olmaksızın 5846 sayılı ve 6769 sayılı ilgili kanunların hilafına yollarla kullanılması yasaktır.

11.2 www.otoeko.com dâhilinde erişilen resim, grafik, video, yazı fotoğraf vb. türden içerik OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne aittir ve/veya OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yasal sahibi konumundaki üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında alınmıştır ve sunulmaktadır.

11.3 Üyelerin, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hizmetlerini, bilgilerini ve OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin 5846 ve 6769 sayılı kanunlarla korunan çalışmalarını satmak, yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, çoğaltmak veya üçüncü kişilerin OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin vermek gibi hakları bulunmamaktadır.

11.4 Üyeler, kendilerinin yukarıdaki maddelerin aksine davranışları neticesinde OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne lisans verenler de dâhil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’den talep edilen maddi ve manevi tazminat miktarlarının tamamını, lisans ücretlerini, ödeme cezalarını, FSEK ve diğer ilgili mevzuat bağlamındaki tazminatları, idari para cezalarını ve de mahkeme masrafları ile vekâlet ücretini karşılamakla yükümlüdürler.

11.5 Üyeler, indirme, deneme, satın alma ve/veya diğer yollarla www.otoeko.com’daki içeriklere/hizmetlere ulaşarak, bireysel, münhasır olmayan, devredilmeyen ve ticari olmayan bir kullanım hakkı(uygulama/site kullanım lisansı) edinmiştirler.

11.6 Üyeler, www.otoeko.com dâhilinde kullanılabilecek olan Digital Rights Management (DRM) sistemi de dahil olmak üzere her şekilde korunan uygulamayı/içeriği/yazılımı/veritabanını ya da bir diğer uygulamayı, herhangibir yazılım, program, uygulama kodu veya diğer herhangi bir cihazı, uygulamayı ya da sair içeriklerini ve sürekliliğini korumak amacıyla oluşturulmuş herhangi bir sistemi kırmak ya da aşmak için kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhütederler.

11.7 www.otoeko.com’a gönderilen Üyelere ait tablolar, değerler, açıklamalar, resimler, sorular, cevaplar, yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan sair içerik ticari sır değildir ve bunların kullanım hakkı, 5846 sayılı Kanunda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu şekilde münhasıran OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne aittir.

11.8 OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, bu Sözleşmede sayılan kuralları yinelenecek şekilde ihlal eden Üyelerin üyeliklerini kendi takdir yetkisi çerçevesinde sonlandırabilir ya da www.otoeko.com’daki erişimlerini askıya alabilir ya da sınırlandırabilir.

12. Kayıtların Geçerliliği

12.1 Üye, iş bu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilaflarda OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin yada OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin bildireceği kendisine hizmet ilişkisi ile bağlı kurum ya da kişilerin kendi veri tabanında ya da sunucularında tuttuğu elektronik ve/veya sistemsel kayıtların, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve sair bilgisayar kayıtlarının, verilerinin muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları HMK’nın 199.Maddesi gereği belge niteliğindedir.

13. Sözleşme Değişiklikleri

13.1 OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, tek taraflı olarak ve tamamen kendi takdirine bağlı şekilde olmak üzere ve uygun göreceği herhangibir zamanda, iş bu Sözleşmeyi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşmede herhangi bir değişikliğe gidilmesi halinde güncel sözleşme metni eskisiyle aynı link altında, yeni tarih güncellemesi ve versiyon numarası ile yayınlayacak ve www.otoeko.com yönetimi ve/veya OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından gerek görüşmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onaylarına sunulabilecektir.Yenilenmiş güncel Sözleşme metni, www.otoeko.com üzerinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak www.otoeko.com’un ve dahilindeki sai rhizmetlerin veya içeriklerin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

13.2 İş bu Sözleşme, Üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

14. Zorlayıcı / Mucbir Sebepler

14.1 Doğalafet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar iş bu Sözleşme çerçevesinde zorlayıcı sebep olarak yorumlanacaktır.

14.2 Zorlayıcı sebep sayılan tüm durumlarda, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ iş bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu tutulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumların ortaya çıkması halinde OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

14.3 İnterne tbağlantılarında servis sağlayıcılardan ve/veya altyapıdan kaynaklanabilecek gecikmelerden ve/veya kesintilerden OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

15. Uygulanacak Hukuk ve Yetki, Uyuşmazlıkların Çözümü

İş bu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde ve sorunların hallinde Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacaktır. İş bu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın giderilmesinde Taraflar, öncelikle kendi aralarında sulhen çözüm sağlamaya gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Antalya ( Muratpaşa ) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

16. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

16.1 İş bu Sözleşme Üyenin üyeliği bitene, sonlanana ya da herhangi bir nedenle iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üyenin üyeliğinin sona ermesi veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde de Sözleşme sona ermiş sayılacaktır.

16.2 Üye OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne bildirerek herhangi bir zamanda hesabını sonlandırılmasını talep etme hakkına sahiptir.

16.3 OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Üyelerin iş bu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve de www.otoeko.com’un içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve sair her türden içerik ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin uğradığı ve uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaklardır.

16.4 Üyenin üyeliği herhangi bir şekilde sona erince eğer varsa birikmiş tahsil edilebilecek herhangi bir cins ya da türden ödemeleri ve OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından gerçekleşmiş muhtemel ücretlendirmeleri olması halinde-, bunların tamamı üyeliğin sona ermesinden önce Üyeden tahsil edilecektir. Buna ek olarak üyeliğin sona ermesi halinde; herhangi bir şekilde kaynaklanmış olan herhangi bir ücret, karşılık ya da masrafların ortaya çıkması bağlamındaki ödemeler ve sair bedeller ile tazminatlardan da Üye tamamen kendisi sorumludur.

16.5 Üyeni nhesabının herhangi bir sebepten ötürü sonlandırılması ya da iptal edilmesi durumunda Üyeye herhangi bir şart ve türden hiçbir geri ödeme yapılamayacaktır. Öyle ki, hiçbir çevrimiçi süre ya da diğer puan ve sair krediler vb. Üyeye geri verilmeyecek ya da bunlar nakde veya diğer ödeme şekillerine dönüştürülmeyecektir.

16.6 Üyeliği sonlandırılan bir üyenin tekrar Üye olmasına OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından izin verilebilmesi için herhangi bir geciktirilmiş ya da ödenmemiş bedelin, tekrar eden Sözleşme ihlalinin, hack/hile girşiminin ya da tartışmalı bir hesabın, kullanımın söz konusu olmaması gerekmektedir.

16.7 Üye, üyeliğinin sona ermesi halinde, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’tan elde etmiş olduğu yada sair yollarla elde ettiği veya satın aldığı tüm içerikleri/ dosyaları/sunumları/tabloları ve sair uygulama çıktılarını ve içeriklerle ilgili tüm dosya ve kayıtları hep birlikte sisteminden bir daha erişilemeyecek şekilde tümden kaldırmak ve yok etmekle sorumludur.

17. Yürürlük

17.1 İş bu 17 ana başlıktan oluşan Üyelik Sözleşmesi, OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından www.otoeko.com içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Üyeler iş bu Sözleşme hükümlerini, www.otoeko.com’u ya da içeriklerini kullanmakla kabul ederler.OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ dilediği zaman iş bu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve/veya değişiklik tarihi belirtilerek www.otoeko.com üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girerler

Sorularınız için; info@otoeko.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

OTOEKO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ — www.otoeko.com — SEDİR MAH. GAZİ BLV. NO : 88/2 F. DURMAZ PLAZA KAT 2 NO: 8-9 MURATPAŞA ANTALYA — 0850 532 0550

This is a sample page.

Overview

Our refund and returns policy lasts 30 days. If 30 days have passed since your purchase, we can’t offer you a full refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

Several types of goods are exempt from being returned. Perishable goods such as food, flowers, newspapers or magazines cannot be returned. We also do not accept products that are intimate or sanitary goods, hazardous materials, or flammable liquids or gases.

Additional non-returnable items:

  • Gift cards
  • Downloadable software products
  • Some health and personal care items

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Please do not send your purchase back to the manufacturer.

There are certain situations where only partial refunds are granted:

  • Book with obvious signs of use
  • CD, DVD, VHS tape, software, video game, cassette tape, or vinyl record that has been opened.
  • Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error.
  • Any item that is returned more than 30 days after delivery

Refunds

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at {email address}.

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Exchanges

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at {email address} and send your item to: {physical address}.

Gifts

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

Shipping returns

To return your product, you should mail your product to: {physical address}.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Need help?

Contact us at {email} for questions related to refunds and returns.